Рубрика: Новости (Page 2)

Дорогие друзья! Центр тувинской культуры продолжает добрую традицию “Сактыышкын арыннары – лента воспоминаний” и знакомит вас с фотоматериалами из архива. Участники кожуунного праздника «Тараа байырлалы» («Праздник проса»). Чаа-Хольский район, 2017 год. #тыва #тыва_төп #добрая_традиция #фото_и_видеоархив #Центр_тувинской_культурыПодробнее

Степан Агбаанович Сарыг-оол родился 17 ноября 1908 году в местечке Айлыгбай Өвюра Торгалыг Танну-Тувы ныне (Дус-Даг) в многодетной семье аратов Агбаан и Майындырмаа. Когда ему было всего пять лет, умирает его мать. С тех самых пор он начинает жить вместеПодробнее

Хүндүлүг эш-өөр! Эмчилерниң овур-хевири биске маадырлыг болгаш төлептиг чоруктуң үлегери болу берген. Кижиниң амы-тынынга база кадыкшылынга халдавырлыг аарыг когарал чедирип, бүгү делегейге эпидемиологтуг берге байдалды тургузуп кээрге, шупту эмчилер боттарының хүлээлгезин чаныш-сыныш чок күүседип, дидим эрес чоруу-биле чоннуң хей аъдынПодробнее

Эрге-чагырганың болгаш шажынның дең эрге-дужаалдыг кижилери ужуражып келгенде, назы-хары биче кижилер хамыкты мурнай улуг назылыгларынга бараалгап чеде бергеш, амыр-менди айтырар. Мендилешкен соонда, удур-дедир кадак тутчуп, солчуп болгаш баштарын дегзип тургаш амыр-менди ёзулалын кылыр чурум турган. Ажыл-үүле кылган кижилер-биле мендилежири. ЧорукПодробнее

Дорогие друзья! Центр тувинской культуры продолжает добрую традицию “Сактыышкын арыннары – лента воспоминаний” и знакомит вас с фотоматериалами из архива. Участники республиканского конкурса «Алдын кажык» в Таңдинском районе с. Бай-Хаак, 2016 год. #тыва #тыва_төп #добрая_традиция #фото_и_видеоархив #Центр_тувинской_культурыПодробнее

Мокур Улуудаевич Куулар тыва хөөмей-сыгыттың сайзыралынга бодунуң улуг үлүг-хуузун киирген өгбелеривистиң бирээзи. 2018 чылдың Март 3-те Тыва Республиканың культура сайыды А.К. Тамдын болгаш Тыва үндезин культура төвүнүң коллективи улуг назылыг хоочун хөөмейживис Мокур Улуудаевичиге Тыва Республиканың Улустуң хөөмейжизи деп бедикПодробнее

Амгы үениң ажы-тѳлү бүгү делегейде шапкын сайзыралдың салдары-биле тѳрээн чуртувустуң тѳѳгүзүн, тѳрээн дылывыстың каазын, ѳгбелеривистиң ёзу-чаңчылдарын билбес кылдыр ѳзүп орары чованчыг, харааданчыг, дүвүренчиг. Ындыг тѳл ѳзүп келгеш «тыва мен» деп бодун санап шыдаар бе? Чаш тѳл кайгамчык чечен тыва дылывыскаПодробнее

АРЫГ-ШЕВЕРНИҢ ДҮРҮМНЕРИ ЁЗУ-ЧАҢЧЫЛДАРДА Тыва улустуң бурун ёзу-чаңчылдары-биле арыг-шеверни тудары кол турган. Ук чүүлдү дараазында барымдаалардан көрүп болур бис: 1. Тыва чоннуң өгбелери аалга келген аалчы-биле, азы орукка чораан кижи-биле таваржы бергенде хол тутчуп мендилешпес, сөс-биле “Амыр менди!”, “Сол менди-ле бе?”деп,Подробнее

Дорогие друзья! Центр тувинской культуры продолжает добрую традицию “Сактыышкын арыннары – лента воспоминаний” и знакомит вас с фотоматериалами из архива. Участники республиканского конкурса «Алдын кажык» в Улуг-Хемском районе г. Шагонар, 2016 год. #тыва #тыва_төп #добрая_традиция #фото_и_видеоархив #Центр_тувинской_культурыПодробнее

Бистиң өгбелеривистиң бурун шагдан бээр үзел-бодалы – келир үеде салгакчыларыныӊ аас-кежиктиг чуртталгазы. Салгакчылар шын оруктан аспазын дээш, бурун өгбелеривис амыдыралчы дуржулгазын чечен сөске илередип, мерген чагыгларын, хоругларын, ёзу-чаӊчылдарын өнчү кылдыр салгалдан салгалче изин истээр ажы-төлүнге дамчыдып берип чораан. Өгбелеривистиӊ чагыгларыПодробнее