Месяц: Март 2020

Тыва кижиге чаш төл дээрге бурганныӊ хайырлаан кончуг улуг аас-кежии болур. Чаш төл – бүзүрелдиӊ, идегелдиӊ, ынакшылдыӊ, чоннуң амыдыралының үзүктел чогунуӊ бадыткалы. Бурун шагдан тура өгбелеривис иштиг херээжен кижини кончуг хүндүлээр, хумагалаар, камнаар чораан. Чүге дизе иштиг херээжен кижи өскеПодробнее

АРЫГ-ШЕВЕРНИҢ ДҮРҮМНЕРИ ЁЗУ-ЧАҢЧЫЛДАРДА Тыва улустуң бурун ёзу-чаңчылдары-биле арыг-шеверни тудары кол турган. Ук чүүл дараазында барымдаалардан көрүп болур бис: 1. Тыва чоннуң өгбелери аалга келген аалчы-биле, азы орукка чораан кижи-биле таваржы бергенде хол тутчуп мендилешпес, сөс-биле “Амыр менди!”, “Сол менди-ле бе?”деп,Подробнее

Силерге кайгамчык чараш байырлал – культура ажылдакчыларының хүнү-биле изиг байырны чедирип тур бис! Тыва чонувустуң культуразын сайзырадырынга, ону бедидеринге улуг кичээнгейни салып, Тыва Республиканың ниити сайзыралынга киирген үлүг-хууңарны үнелеп, ол дээш силерге черге чедир мөгейдивис. Кайгамчык чараш байырлал-биле ал-бодуңарга, өг-бүлеңерге,Подробнее

Тыва кижи үш улуг дойлуг: уруг дою, куда, орнукшудулга. Уруг бажын кыргыырының дою – тыва кижиниң үш улуг дойларының баштайгызы. Бо ёзулалдың үндезин ады – «уруг дою». Амгы шагда «уруг доюн» чаа төрүттүнген уруг байырлалы кылдыр билип ап турар бис.Подробнее

Тыва үндезин чемнерниӊ даӊзызынче шайныӊ кирген төөгүзү узун. Шай деп үнүш Кыдаттыӊ таарымчалыг бойдузунга өзүп, бүдүн бөмбүрзекке тараан. А Тываже шай кожа Моолдан ХV вектиӊ төнчузүнде келген. Сүттүг шайныӊ көрүжү, чаагай чыды, амданы чемиш шынарындан аӊгыда хөй-ле чүүлдерден хамааржыр: савазындан,Подробнее

С 10-го марта 2020 года в Центре тувинской культуры началась 2 сессия курсов профессионального обучения «Руководитель кружка» (Хоомей). Дорогие друзья, мы с гордостью знакомим вас с одним из слушателей курсов – Дангытом Раджем Бады-Шулууевичем, который официально признан потомком Чингиз-хана (Темучина).Подробнее

Бо хүн Россия Федерациязының уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, Тыва Республиканың алдарлыг культура ажылдакчызы, Тыва Республиканың алдарлыг эртем ажылдакчызы, Тыва Республиканың Күрүне премиязының лауреады, Уран чүүл эртеминиң доктору, хөгжүм шинчилекчизи болгаш композиторлар эвилелиниң кежигүнү Зоя Кыргысовна Кыргыс чырык чер кырынга чаяаттынганПодробнее